กรรมการบริหาร

นพ.ณิปไทย ศีลาเจริญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีประจันต์

ประธานกรรมการ
er-1 drugr-8 wannasri phc-1

น.ส.นพคุณ กฤษประจันต์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

น.ส.พวงผะกา ยิ้มวัน

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

นางวรรณศรี อนุเมธางกูร

ทันตแพทย์ชำนาญการ

กรรมการ

นางพรพรรณ มะกรูดอินทร์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ
LR-11 lab-1 or-2 sit-1

นางภาวนา คำสุวรรณ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

นางดารณี ทิพย์สิริเวช

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

กรรมการ

น.ส.จุฑารัตน์ อินทโชติ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

นายวีระพล บุญเรืองโรจน์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กรรมการ
kitti k preyaporn methira prapai

นายกิตติ แก้วศรี

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

กรรมการ

น.ส.ปิยาภรณ์ พงษ์เกิดลาภ

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

กรรมการ

น.ส.เมธิรา ปูเครือ

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

กรรมการ

น.ส.ประไพ ประสารทรัพย์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

กรรมการ
pradit nur-4

นายประดิษฐ์ มากเทพวงษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ

นางจุฬาพร ขำดี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here