แผนผังอัตรากำลัง กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

นางพรพรรณ มะกรูดอินทร์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

นางทรงศรี พลเสน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

นางสาวจันทร์เพ็ญ
ตัญญะวังรัตน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางไทรงาม
พงษ์สมานวรกุล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวรฐวรรณ
ทรงกิตติโชค

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวพรทิพย์
สุทธิตังกวิเชียร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายคมสัน
ริ้วทอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายสมศักดิ์
ขลังธรรมเนียม

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวสุนารี
แป้นทอง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวสำอาง
เฉกเพลงพิน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวอรวรรณ
เอี่ยมแข

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here