แผนผังอัตรากำลัง งานการพยาบาลผู้คลอด

นางภาวนา คำสุวรรณ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างานการพยาบาลผู้คลอด

นางสาวพรทิพย์ ศิริพานิช

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รองหัวหน้างานการพยาบาลผู้คลอด

นางสาวปริญดา
สถิระ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวสุภาพร
ยิ้มช้อย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวแก้วกาญจน์
สังข์สุวรรณ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวแพรพลอย
ปิ่นสุวรรณ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาววาราญา
มนตรีอุปถัมป์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here