แผนผังอัตรากำลัง งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

นางประภาศรี ภาวิไล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

นางขนิษฐา ขลังธรรมเนียม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รองหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

นางสมปอง
วงษ์จันทร์ดี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางรัตนา
ศรีศักดา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวสุคนทิพย์
คล้ายพาลี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางมุกรริณ
พยุหกฤษ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสุทธิวรรณ
อยู่โพธิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวอรวัลย์
เมฆเคลื่อน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวระมิง
ชูวงษ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางภัทริกา
ศรีวิเชียร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวศุธิษา
สุขวัฒนากรณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here