แผนผังอัตรากำลัง กลุ่มงานทันตกรรม

นางวรรณศรี อนุเมธางกูร

ทันตแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

นางสาวสราวดี สุภัททธรรม

ทันตแพทย์ชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

นางสาวจุฑาภัค
ดิลกโรจนกุล

ทันตแพทย์ชำนาญการ

นางสาวอาทิตยา
ยนต์สุวรรณ

ทันตแพทย์ชำนาญการ

นางสาวณัฐณิชา
ปัญญากรวงศ์

ทันแพทย์ปฏิบัติการ

นายวริทธิ์
ธนโรจน์วงศา

ทันแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวสุคนธ์ทิพย์
รักษี

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวสุนิษา
สะราคำ

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here