แผนผังอัตรากำลัง กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

นายวีระพล บุญเรืองโรจน์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงานประกัน ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

นางสาววงศ์หทัย
มีป้อม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายวิโรจน์
คชินทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวกฤติยากรณ์
เส็งนา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายศิโรจน์
หาระไชย

เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

นางสาวจุฎารัตน์
จำปาเทศ

เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

นายกิตติ
ศิริพานิช

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

นางกาเหว่า
คล้ายวรรณ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวกัณฐิ์ลดา
แจ้งประจักษ์

พนักงานบัตรรายงานโรค

นางสาวศรัณลักษณ์
ศรีรีฟัก

พนักงานเก็บเอกสาร

นางสาวพัชรี
ดอกนางแย้ม

พนักงานเก็บเอกสาร

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here