แผนผังอัตรากำลัง กลุ่มการพยาบาล

นางสาวนพคุณ กฤษประจันต์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นางภาวนา คำสุวรรณ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล คนที่ 1

นางจุฬาพร ขำดี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล คนที่ 2

นางประภาศรี
ภาวิไล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

นางจุฬาพร
ขำดี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างานการพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อฯ

นางสาวสมลักษณ์
ตัญญะวังรัตน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

นางภาวนา
คำสุวรรณ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างานการพยาบาลผู้คลอด

นางวิรัชรา
เกตุเพชร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน 1

นางรุจราภา
ขาวโต

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน 2

นางเมตตา
ดอกลำใย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ

นางสาวจุฑารัตน์
อินทโชติ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here