แผนผัง งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

นางสาวสมลักษณ์ ตัญญะวังรัตน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

นางสาวพรรษา ศรีสว่าง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รองหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

นางสาวสุภลักษณ์
ง้วนพันธุ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวต้องตา
โพธิสุทธิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางอนุสรณ์
ศรีวิเชียร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางณัฐวดี
มีทองคำ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาววีรนันท์
มีดี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวกุลจิรา
คำสุวรรณ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวสุดารัตน์
รัตนพรเจริญ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวนภาพร
แย้มไส

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวมิ่งกมล
จันทร์แย้ม

เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินปฏิบัติงาน

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here