ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยพิเศษและผ่าตัด (อาคาร2)


ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


จัดซื้อ Salmeteral/Fluticasone 25/250 mcg. evohaler 120 dose ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2562


แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 2562


แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 2562


แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2562


แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2562


แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2562


จัดซื้อ Telmisatan 80 mg tablet ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2562


ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของโรงพยาบาลศรีประจันต์ ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562


มาตรการ กลไกในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


จัดซื้อ Gliclazide MR 60 mg tablet ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562


จัดซื้อ Telmisatan 80 mg tablet ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562


จัดซื้อ Salmeteral/Fluticasone 25/250 mcg. evohaler 120 dose ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562


จัดซื้อ Telmisatan 80 mg tablet ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562


จัดซื้อ Atorvastatin 40 mg tablet ประกาศ ณ วันที่ 2มิถุนายน 2562


จัดซื้อ Salmeteral/Fluticasone 25/250 mcg. evohaler 120 dose ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562


จัดซื้อ Telmisatan 80 mg. tablet ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562


จัดซื้อ Gliclazide MR 60 mg tablet ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 


จัดซื้อ Atorvastatin 40 mg tablet ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562


จัดซื้อ Salmeteral/Fluticasone 25/250 mcg. evohaler 120 dose ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562


จัดซื้อ Telmisatan 80 mg. tablet ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562


จัดซื้อ Atorvastatin 40 mg. tablet ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2563


จัดซื้อ Gliclazide MR 60 mg. tablet ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2563


จัดซื้อ Salmeteral/Fluticasone 25/250 mcg. evohaler 120 dose ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธุ์ 2563


จัดซื้อ Atorvastatin 40 mg. tablet ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563


จัดซื้อ Salmeteral/Fluticasone 25/250 mcg. evohaler 120 dose ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563


จัดซื้อ Gliclazide MR 60 mg. tablet ประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายน 2563


จัดซื้อยา 6 รายการ Atenolol 50 mg.,Carvedilol 20 mg.,Carvedilol 6.25 mg.,Diltiazem 30 mg.,Isosorbide dinitrate 10 mg.,Losartan 50 mg. ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563


จัดซื้อยา 6 รายการ Ceftazidime 1 g.,Finasteride 5 mg.,Linagliptin 5 mg.,Tamsulosin 0.4 mg.,Theophyllin SR 200 mg.,Amoxycillin/clavulanate injection 1.2 g. ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563


จัดซื้อยา 3 รายการ Manidipine 20 mg.,Perindopril 5 mg. และ Sodium valproate chrono 500 mg. ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563


จัดซื้อยา 8 รายการ Ceftriaxone 1 g,Nebivolol 5 mg,Procaterol 50 mcg,Rebeprazole 20 mg,Terramycin eye ointment 3.5 g,Fluticasone furoate nasal spray 27.5 mcg-120 dose,Sterile water for irrigation 1000 ml,Sodium chloride 0.9% for irrigation 100 ml

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here