ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


จัดซื้อ Salmeteral/Fluticasone 25/250 mcg. evohaler 120 dose ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2562


แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 2562


แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 2562


แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2562


แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2562


แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2562


จัดซื้อ Telmisatan 80 mg tablet ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2562


ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของโรงพยาบาลศรีประจันต์ ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562


มาตรการ กลไกในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


จัดซื้อ Gliclazide MR 60 mg tablet ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562


จัดซื้อ Telmisatan 80 mg tablet ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562


จัดซื้อ Salmeteral/Fluticasone 25/250 mcg. evohaler 120 dose ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562


จัดซื้อ Telmisatan 80 mg tablet ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562


จัดซื้อ Atorvastatin 40 mg tablet ประกาศ ณ วันที่ 2มิถุนายน 2562


จัดซื้อ Salmeteral/Fluticasone 25/250 mcg. evohaler 120 dose ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562


จัดซื้อ Telmisatan 80 mg. tablet ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562


จัดซื้อ Gliclazide MR 60 mg tablet ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 


จัดซื้อ Atorvastatin 40 mg tablet ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562


จัดซื้อ Salmeteral/Fluticasone 25/250 mcg. evohaler 120 dose ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562


จัดซื้อ Telmisatan 80 mg. tablet ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562


จัดซื้อ Atorvastatin 40 mg. tablet ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2563


จัดซื้อ Gliclazide MR 60 mg. tablet ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2563

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here