EB 4 (ปี 2563) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

1. บันทึกรายงานผุ้บริหารทราบ/อนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
2. รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน (สขร.1) เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

3. บันทึกข้อความรายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน (สขร.1) 

4.รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน (สขร.1) เดือน ธันวาคม 2562 

5.รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน (สขร.1) เดือน มกราคม 2563

6.รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน (สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2563

7.แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ

8.บันทึกข้อความขออนุญาตนำผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

9.รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในเดือนมีนาคม 2563

10.รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในเดือนเมษายน 2563

11.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here