EB 22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

EB 22

1.เอกสารประกอบการบรรยายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here