EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 21

1.บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต

2.ประกาศโรงพยาบาลศรีประจันต์ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต

3.รายงานการกำกับติดตามและผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here