EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

EB19

1.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมกลุ่มเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

2.ใบสมัคร

3.ขออนุมัติจังตั้งกลุ่มฯ

4.ประกาศกลุ่มเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

5.รายงานการประชุมจัดทำแผนกลุ่มฯ

6.ขออนุมัติแผนกิจกรรมกลุ่มฯ

7.แผนกิจกรรมกลุ่มฯ

8.ภาพกิจกรรมกลุ่ม

9.รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มฯ

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here