แผนผังอัตรากำลัง งานพยาบาลผู้ป่วยใน 1

นางวิรัชรา เกตุเพชร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน 1

นางสาวสุนีย์ วงศ์สุวรรณ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รองหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน 1

นางสาวสุพี
แสงวันทอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวพรกนก
กันเอี่ยม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวพรพนาพรรณ
มังคุด

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวพัชริดา
พลเสน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางจิราพร
จิตรเพ็ชร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวมัณฑนา
กฤษประจันต์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวอารีรัตน์
บุญศรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here